TOP

  PROGRAM LAND ROVER - REGULAMIN

  PROGRAM LAND ROVER

  Regulamin:

  1. 1.Program Lojalnościowy zwany dalej Programem organizowany jest przez British Automotive Polska S.A. zwana dalej Firmą, z siedzibą w Warszawie, ul. Szyszkowa 35/37, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000574729.

  2. 2.Handlowa nazwa: Program Land Rover

  3. 3.Warunki i zasady korzystania z Programu określa niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego zwany dalej Regulaminem.

  4. 4.Uczestnikiem Programu może być każda osoba dokonująca zakupu samochodu marki Land Rover/Range Rover w Autoryzowanej Sieci Sprzedaży (lista dilerów włączonych do działania Programu znajduje się na www.landrover.pl/program-land-rover-partnerzy ) i wprowadzonej na rynek przez oficjalnego importera JLR Polska, niezależnie od formy właścicielskiej auta i formy finansowania zakupu. Program dotyczy samochodów zakupionych w polskiej sieci dilerskiej od 01.01.2005r.

  5. 5.Uczestnictwo w programie jest dobrowolne zaś obszar działania Programu dotyczy terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  6. 6.Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest rejestracja na stronie www.landrover.pl/program-land-rover-rejestracja dokonana po zaakceptowaniu
   warunków niniejszego Regulaminu. Po prawidłowej rejestracji w Systemie Programu wydana zostanie Karta Uczestnictwa i przesłana na wskazany podczas rejestracji adres Uczestnika w przeciągu 14 dni. Jednocześnie rejestracja oznacza zawarcie przez Uczestnika umowy z Firmą. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

  7. 7.Dane Uczestnika podane podczas rejestracji można modyfikować jedynie w formie pisemnej na podstawie wniosku przesłanego na adres Firmy. Informacje podane w formularzu Firma traktuje jako aktualne i obowiązujące dane Uczestnika.

  8. 8.Firma, jako administrator danych osobowych Uczestników informuje, iż dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji Programu, w tym umożliwienia uczestnictwa poprzez przyjęcie formularza rejestracyjnego, wykonania wzajemnych uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w celach kontaktowych związanych z prowadzeniem Programu, w szczególności aktualizacją danych osobowych Uczestników, w celu wyjaśnienia ewentualnych reklamacji. Za odrębnie wyrażoną zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych własnych produktów i usług Firmy (marketing tradycyjny i prowadzony w formie elektronicznej). W trakcie realizacji Programu może też dojść do przekazywania przez Firmę, w formie tradycyjnej lub elektronicznej, informacji dotyczących produktów i usług aktualnych Partnerów Programu. Wykaz aktualnych Partnerów Programu dostępny jest każdorazowo na oficjalnej stronie internetowej Firmy. Mają one jednak związek wyłącznie z realizowanym Programem (np. przedstawienie Uczestnikowi preferencyjnej oferty Partnera czy przekazanie informacji o produktach Partnera dostępnych wyłącznie dla Uczestników). Do przetwarzania danych osobowych Uczestnika w wyżej wymienionym celu niezbędne jest wyrażenie odrębnej zgody.

   Podanie danych osobowych do realizacji podanych celów jest dobrowolne i każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

  9. 9.Zarejestrowanie się w Programie jest możliwe po
   wypełnieniu wymaganych pól w formularzu rejestracyjnym i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie www.landrover.pl/program-land-rover-regulamin

  10. 10.Firma zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w każdym momencie funkcjonowania Programu bez informowania Uczestników oraz bez podawania przyczyny zmian.

  11. 11.Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie. Informacja o chęci rezygnacji musi zostać dostarczona do Firmy z zachowaniem formy pisemnej.

  12. Czas trwania programu i ważność
   a. Od 1 lipca 2011 roku do odwołania przez Firmę.

  13. 13.Karta Uczestnictwa przypisana jest do samochodu i wszelkie benefity wynikające z uczestnictwa w Programie dostępne są w okresie posiadania danego samochodu.

  14. 14.Sprzedaż samochodu jest równoznaczna z wystąpieniem z Programu.

  15. 15.Kolejny użytkownik samochodu zobowiązany jest do rejestracji na stronie www.landrover.pl/program-land-rover-rejestracja.

  16. 16.Aktualne uprawnienia uczestnika programu określone są na stronie http://www.landrover.pl/program-land-rover-korzysci

  17. 17.Rabaty udzielane uczestnikom programu nie łączą się z innymi obowiązującymi w danym okresie ofertami handlowymi. Udzielany rabat na części nie obejmuje elementów blacharskich oraz aktualizacji systemów nawigacji, natomiast rabat na robociznę nie obejmuje napraw blacharskich.

  18. 18.Korzystanie z aktualnej oferty rabatowej i usługowej u Partnerów Programu zgodnie z informacjami na stronie www.landrover.pl/program-land-rover-partnerzy

  19. 19.Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane Firmie wyłącznie z zachowaniem formy pisemnej na adres siedziby handlowej Firmy.

  20. 20.Reklamacje rozpatrywane są przez Firmę w terminie 21 dni od dnia doręczenia pisma.

  21. 21.Decyzja Firmy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Programu zostanie poinformowany o decyzji z zachowaniem formy pisemnej na adres podany podczas rejestracji.

  22. 22.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.

  23. 23.Prawa i obowiązki Firmy i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.

  PRZECZYTAŁEM REGULAMIN.

  aleja Waszyngtona 50

  al. Witosa 31 (C.H Panorama)